Small/ Cryptic
GOBIES
(Gobiidae)
Sharknose Goby
COMBTOOTH BLENNIES
(Blenniidae)
Redlip Blenny
SCALY BLENNIES
(Labrisomidae)
Saddled Blenny
TUBE BLENNIES
(Chaenopsidae)
Spinyhead Blenny
Rosy Blenny
Rosy Blenny
Goldline Blenny
Dusky Blenny
Puffcheek Blenny
Brokenbar Blenny
Masquerader Blenny
Colon Goby
Bridled Goby
Masked Goby
Crested Goby
Goldspot Goby
Sand/ Boehlke's Sand Stargazer
SAND STARGAZERS
(Dactyloscopidae)
Imitator Blenny
Atlantic Oyster Blenny
Shortstripe Goby
Rusty Goby
Diamond Blenny
Hairy Blenny
Pallid Goby
Checkerboard Frillfin
Papillose Blenny
Sand Canyon Goby
Redlip Blenny
Peppermint Goby